Årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte för Båstadsträffen


Kära vän av Båstadsträffen! Du inbjuds härmed att deltaga i Båstadsträffens digitala årsmöte.


Datum: lördagen den 3:e februari 2024.
Tid: 11.00 – ca. 12.30


Årsmötet kommer i år att hållas digitalt i ZOOM
OBS Föranmälan behövs! Om du vill delta i mötet skall du anmäla dig till anniebjork19@gmail.com


Information som behövs för att ladda ner programvara och uppkoppling till ZOOMmeddelas löpande efter föranmälan fram till ca 15 minuter före årsmötet.


Vid mötet jämförs röstlängden med dem som är närvarande (visningsnamn) och fastställs definitivt.


Om du inte ämnar deltaga i årsmötet men vill lämna en fullmakt till någon annan att rösta i ditt namn, var god skicka ett email till Båstadsträffens sekreterare anniebjork19@gmail.com . Skriv ner eget namn och medlemsnummer samt
fullmaktstagarens namn och medlemsnummer. Glöm inte att tillfråga fullmaktstagaren innan du skickar in.

Kriterium för att få vara med på årsmötet:


Medlem i FPES år 2024


Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för mötet

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista/dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år och förvaltningsberättelse (balans
och resultaträkning)
8. Fastställande av avdelningens verksamhetsplan för det innevarande kalenderåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
11. Val av styrelse


Nuvarande styrelse:
Terese Cederlöf – ordförande
Annie Björk – sekreterare
Danielle Enestedt – styrelsemedlem
Tiina Diore – styrelsemedlem
Petronella Jansson – styrelsemedlem


12. Övriga frågor
13. Årsmötet avslutas


Förslag till Båstadsträffen och årsmötet mottages med glädje, men vi ser gärna att de är styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Förslagen mejlas till anniebjork19@gmail.com.
Se i övrigt www.bastadstraffen.se för info och våra stadgar.
Väl mött i Båstad!!


För Båstadsträffens styrelse

E-mail: anniebjork19@gmail.com