Årsmöte 2023

Kallelsen är uppdaterad 2023-01-25 kl 12.49 


Tyvärr blev det fel i länkarna till sekreterarens mejladress.
Så du som redan har anmält dig måste göra det igen
(gäller inte de som har fått svar från Annie). 


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR BÅSTADSTRÄFFEN

 

Kära vän av Båstadsträffen! Du inbjuds härmed att deltaga i Båstadsträffens digitala årsmöte.

 

Datum lördagen den 4 februari 2023.

 

Klockan 11.00 – ca 12.30

 

Årsmötet kommer i år att hållas digitalt i ZOOM.

OBS! Föranmälan behövsom du vill delta i mötet skall du anmäla dig till anniebjork19@gmail.com
 
Information som behövs för att ladda ner programvara och uppkoppling till ZOOM meddelas löpande efter föranmälan fram till ca 15 minuter före årsmötet.


Vid mötet jämförs röstlängden med dem som är närvarande (visningsnamn) och fastställs definitivt.


Om du inte ämnar deltaga i årsmötet men vill lämna en fullmakt till någon annan att rösta i ditt namn, var god skicka ett email till Båstadsträffens sekreterare anniebjork19@gmail.com. Skriv ner eget namn och medlemsnummer samt fullmaktstagarens namn och medlemsnummer. Glöm inte att tillfråga fullmaktstagaren innan du skickar in.

 

Kriterium för att få vara med på årsmötet:

 • Medlem i FPES år 2023

 

Dagordning:

  

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd för mötet
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista/dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år och förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning)
 8. Fastställande av avdelningens verksamhetsplan för det innevarande kalenderåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
 11. Val av styrelse

 

Nuvarande styrelse:

Terese Cederlöf – ordförande

Annie Björk – sekreterare

Danielle Enestedt – styrelsemedlem

Tina Diore – styrelsemedlem

Petronela Jansson – Styrelsemedlem                                        

 

 1. Övriga frågor
 2. Årsmötet avslutas

 

 

Förslag till Båstadsträffen och årsmötet mottages med glädje, men vi ser gärna att de är styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

Förslagen kan sändas till anniebjork19@gmail.com.

 

Se i övrigt www.bastadstraffen.se för info och våra stadgar.

 

Väl mött i Båstad!!